Статьи

Договір про резервування об*єкту нерухомості та порядок погашення облігацій

Опубликовано: 01.09.2018

Договір про резервування об*єкту нерухомості та порядок погашення облігацій

.

Договір №___________ про резервування об’єкту нерухомості та порядок погашення облігацій

_________________________ "___" ________ _____ р.

_________________________(Компанія з організації житлового будівництва) в особі директора _________________________________, що діє на підставі Статуту (далі – “Сторона-1”), з однієї сторони та Громадянин(ка) України, паспорт серії, виданий, місце проживання (реєстрації) за адресою:,

поштова адреса: __________,

ідентифікаційний номер, що надалі за текстом цього Договору іменуватиметься “Сторона-2”, з другої сторони, надалі разом – Сторони, уклали цей Договір про резервування об’єкту нерухомості та порядок погашення облігацій (далі - Договір) про наступне:

1. ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ДОГОВОРУ

1.1. Сторона 1 – юридична особа за законодавством України, ___________________________________ (Код ЄДРПОУ ___________________), що є забудовником жилого будинку по вул. ______________, будинок __, (надалі – жилий будинок) на підставі рішення ________________ ради _______________________області №___ від_________________ року.

1.2. Сторона 2 – фізична особа, яка виявила бажання та цим договором підтверджує його зареєструвати за собою конкретний об’єкт нерухомості з метою його придбання у майбутньому після здачі будинку в експлуатацію.

1.3. Об’єкт нерухомості - є визначена Сторонами квартира або нежиле приміщення у будинку, право на придбання якої виникає у Сторони 2 після здачі будинку в експлуатацію за умови набуття у власність пакету облігацій ___________________________.

1.4. Резервування об’єкта нерухомості – закріплення за Стороною 2 чітко визначеного об’єкта нерухомості, яке проводиться за умови набуття у власність пакету облігацій _______________________________

1.5. Облігація – - іменна, безпроцентна (цільова) облігація Емітента (Свідоцтво про випуск облігацій серії ___ № ____ від ____________ року), випущена в бездокументарній формі, що засвідчує внесення її власником грошових коштів та надає власнику права, передбачені Інформацією про їх випуск.

1.6. Пакет облігацій – придбанні Стороною 2 облігації у визначеній кількості штук, відповідного номеру та серії.

1.7. Договір резервування – є двостороння домовленість Сторін, яка надає виключно Стороні 2 право придбати зарезервований об’єкт нерухомості після здачі його в експлуатацію Стороною 1, за умови придбання Стороною 2 пакета облігацій емітованих ___________________________________________

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. У відповідності до даного Договору Сторона-1 зобов’язується закріпити (здійснити резервування) за Стороною-2 об’єкту нерухомості, яким є окрема квартира в житловому будинку, який буде збудовано за адресою: ______________________________ (далі – “Будинок”), характеристики якої вказані в п. 2.4. Договору (далі – “Об’єкт”), а Сторона-2 зобов’язується надати (пред’явити), у встановлений строк, до погашення пакет облігацій, емітованих _______________________________________________ (далі – Емітент), власником яких є Сторона-2.

2.2. Погашення облігацій здійснюється шляхом передачі Стороні-2 у власність Об’єкту, закріпленого за останньою згідно цього Договору при умові передачі належних Стороні-2 облігацій (пакету облігацій) Емітенту, або уповноваженій ним особі. Передача Об’єкту Стороні-2 здійснюється шляхом укладення договору передбаченого Інформацією про випуск облігацій __________________________________________________, що зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ____________ року та опублікована ______________ року в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку” № _________від________р. (далі – Інформація).

2.3. Під терміном „Облігація” в цьому договорі Сторони розуміють безпроцентну (цільову) облігацію серії __, емітовану______________________(Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємства серії «_» № __ від__ року та Інформацію, що опублікована ______ року в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку” № ___ від _______р.), яка є цінним папером, що засвідчує внесення її власником грошових коштів та надає власнику 1 (однієї) облігації право на отримання 0,01 (нуль цілих одна сота) квадратного метра загальної площі Об’єкту у складі Будинку з подальшим оформленням документів на право власності яке здійснюється відповідно до чинного законодавства після підписання власником облігацій та емітентом акту приймання-передачі відповідного приміщення.

2.4. Об’єкт, що резервується згідно даного Договору має наступні характеристики.

Поверх

№ квартири (будівельний)

Кількість кімнат

Загальна площа

Кількість облігацій (пакет облігацій)

Серія облігацій

Початок будівництва Будинку

Запланована дата введення Будинку в експлуатацію

2.5. Обсяг робіт, що будуть виконані в Об’єкті, включають: загальнобудівельні роботи, встановлення металевих вхідних дверей, встановлення і скління металопластикових вікон та балконних дверей, штукатурка всіх приміщень, крім ванних кімнат та санітарних вузлів, підготовка під чистову підлоги (у ванних кімнатах та санітарних вузлах підготовка під чистову підлоги та гідроізоляція не виконується), розведення систем опалення, водопостачання, каналізації, розведення системи електрозабезпечення. Розведення систем водопостачання та каналізації здійснюється без встановлення сантехнічних приладів. На Об’єкті встановлюються лічильники електроенергії, опалення, гарячого та холодного водопостачання.

2.6. Інші роботи з оздоблення Об’єкту, такі, як облицювання відповідних приміщень кахлем; встановлення сантехнічних приладів; встановлення внутрішніх столярних виробів; покриття підлоги; улаштування вбудованих шаф, комор, антресолей; виведення телеантени, радіотрансляційної та телефонної мереж, протипожежної сигналізації, тощо, можуть здійснюватися на підставі додаткової угоди та за окрему плату.

2.7. Загальна площа Об’єкту підлягає уточненню за актом інвентаризації БТІ.

2.8. Договір, що буде укладений щодо Об’єкту згідно з п. 2.2. цього Договору, повинен бути укладений та оформлений належним чином у передбаченій законом формі. Всі витрати, пов’язані з оформленням вказаного договору та з оформленням (реєстрацією) права власності на Об’єкт за Стороною-2, передбачені нормативно-правовими актами, покладаються на Сторону-2.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Сторона-1 зобов’язується:

3.1.1. Після підписання цього Договору та протягом строку його дії Сторона-1 зобов’язується, до укладення договору передбаченого Інформацією, не змінювати без погодження зі Стороною-2 умови передачі Об’єкту, що закріплений за Стороною-2, не продавати, не передавати в заставу або будь-яким іншим способом обтяжувати або відчужувати Об’єкт, що закріплений за Стороною-2, третім особам без згоди Сторони-2.

3.1.2. Після введення будинку, у складі якого знаходиться Об’єкт, в експлуатацію протягом 90 (дев’яноста) календарних днів повідомити Сторону-2 про необхідність укладення щодо Об’єкту необхідних документів, передбачених Інформацією.

3.1.3. Передати, за дорученням Емітента, Стороні-2 Об’єкт шляхом укладення зі Стороною-2 відповідного договору, передбаченого Інформацією, не пізніше останнього строку погашення облігацій встановленого Інформацією, за умови виконання Стороною-2 своїх зобов’язань за цим Договором, а також підтвердження того, що Сторона-2 є власником повного пакету облігацій, що дає їй право на отримання Об’єкту.

3.1.4. Належним чином прийняти до погашення, за дорученням Емітента, від Сторони-2 пакет Облігацій, належний Стороні-2.

3.2. Сторона-2 зобов’язується:

3.2.1. Не менше ніж за один місяць до запланованої дати введення Будинку в експлуатацію придбати (повністю оплатити) повний пакет Облігацій, що дає право на отримання Об’єкту у власність.

3.2.2. Протягом 90 (дев’яноста) днів (але не пізніше кінцевого строку погашення Облігацій) після отримання повідомлення про необхідність укладення щодо Об’єкту відповідного договору, передбаченого Інформацією, укласти такий договір щодо закріпленого за Стороною-2 згідно даного Договору Об’єкту та належним чином прийняти Об’єкт. При цьому витрати по утриманню Об’єкта, закріпленого за Стороною-2, відшкодовуватимуться Стороною-2 на підставі рахунку експлуатуючої організації з дати отримання Стороною-2 повідомлення від Сторони-1 про необхідність укладання договору передбаченого Інформацією.

3.2.3. Передати пакет Облігацій, у встановленому Інформацією порядку, для погашення та отримання Об’єкту.

3.2.4. Надати всі необхідні документи, передбачені нормативно-правовими актами, Інформацією чи визначені Сторонами.

3.2.5. До моменту укладення щодо Об’єкту договору, передбаченого Інформацією, не здійснювати без згоди Сторони-1 ремонт, перепланування Об’єкту, або будь-які роботи в Об’єкті.

3.2.6. Протягом 10 (десяти) днів з моменту укладення щодо Об’єкту договору, передбаченого Інформацією, укласти з експлуатуючою організацією договори про участь у витратах на утримання Об’єкту та прибудинкової території (на надання комунальних послуг).

3.2.7. У випадку встановлення на Об’єкті системи кондиціювання повітря – погодити з експлуатуючою організацією місце встановлення та схему підключення зовнішніх елементів (блоків) такої системи кондиціювання. Сторона-2 зобов’язується виконувати вимоги цього пункту і після введення Будинку в експлуатацію та отримання Стороною-2 Об’єкту у власність.

3.2.8. Виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

3.3. Сторона-1 має право:

3.3.1. Отримати, за дорученням Емітента, від Сторони-2 Пакет Облігацій в розрахунок за Об’єкт на умовах договору передбаченого Інформацією.

3.4. Сторона-2 має право:

3.4.1. Отримати Об’єкт шляхом укладення договору передбаченого Інформацією в порядку, визначеному цим Договором.

3.4.2. Не пізніше ніж за один місяць до запланованої дати введення в експлуатацію замовити у Сторони-1 за її згодою, або у вказаної Стороною-1 третьої особи, перепланування, внутрішнє опорядження, індивідуальне облаштування та оздоблення Об’єктів шляхом укладання окремої угоди.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПЕРЕДАЧІ ОБ’ЄКТУ СТОРОНІ-2

4.1. Отримання (набуття) Стороною-2 Об’єкту у власність здійснюється шляхом укладення договору, передбаченого Інформацією.

4.2. Договірна вартість Об’єкту визначається за номінальною вартістю пакету Облігацій, що дає право на отримання Об’єкту (відповідно до абзацу третього статті 13 Закону України “Про цінні папери і фондову біржу”), з врахуванням положень пунктів 4.7. – 4.9. цього Договору

4.3. Сторона-2 зобов’язується передати, а Сторона-1, за дорученням Емітента, зобов’язується прийняти пакет Облігацій, що дає право Стороні-2 на отримання 100 (ста) відсотків від загальної площі Об’єкту. Облігації приймаються для погашення за їх номінальною вартістю.

4.4. Передача Облігацій здійснюється шляхом здійснення відповідних операцій (перерахувань, переказів) з повним Пакетом Облігацій на рахунках у цінних паперах.

4.5. Сторона-2 набуває права власності на Об’єкт після належного оформлення договору передбаченого Інформацією, зарахування пакету облігацій на рахунок у цінних паперах Сторони-1 (Емітента) та проведення Стороною-2 остаточних розрахунків за Об’єкт згідно п.п. 4.7.-4.9. цього Договору.

4.6. Після введення Будинку в експлуатацію Сторона-1 повідомляє Стороні-2 про необхідність прийняти Об’єкти і висловити свої зауваження щодо недоліків робіт. Ці дії Сторона-2 вчиняє протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення. У випадку, якщо Сторона-2 не надала свої зауваження у письмовому вигляді у встановлений цим пунктом строк, вважається, що у Сторони-2 відсутні будь-які зауваження щодо проведених в Об’єкті робіт.

4.7. У випадку, якщо на дату укладання договору, передбаченого Інформацією, вартість 0,01 кв.м. загальної площі Об’єкта перевищуватиме номінал облігацій, Сторона-2 отримує 0,01 кв.м. такої площі за номіналом облігації. У випадку, якщо вартість 0,01 кв.м. загальної площі Об’єкту буде меншою за номінал облігацій, власник отримує 0,01 кв.м. такої площі та різницю між номіналом облігації та вартістю 0,01 кв.м. площі Об’єкта.

4.8.У випадку збільшення загальної площі Об’єкта, Сторона-2 зобов’язана додатково оплатити Емітенту різницю загальної площі, з розрахунку, що ціна 0,01 квадратного метра такої різниці дорівнює вартості однієї облігації на дату укладання даного договору. Така додаткова оплата здійснюється шляхом перерахування відповідних грошових коштів на рахунок Емітента. У випадку зменшення загальної площі Об’єкту Емітент зобов’язаний викупити у Сторони-2 за грошові кошти зайві Облігації за їх вартістю на дату укладання даного договору протягом 2 (двох) місяців з дати введення Будинку в експлуатацію (відповідно до даних БТІ).

4.9. Всі витрати на оформлення права власності Сторони-2 на Об’єкт несе Сторона-2.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, винна Сторона несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. За порушення умов цього Договору винна Сторона відшкодовує іншій Стороні спричинені цим збитки у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторін від виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

5.3. За порушення умов пункту 3.2.7. цього Договору Сторона-2 сплачує Стороні-1 штраф у сумі, що дорівнює 1000,00 (Одна тисяча грн. 00 коп.) гривень України.

5.4. Сторони не несуть відповідальність за невиконання своїх зобов’язань, якщо це сталося через обставини непереборної сили, у тому числі зміни чинного законодавства України, дії чи бездіяльність органів державної влади та місцевого самоврядування (стаття 6 Договору).

6. ФОРС - МАЖОР

6.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, що виникли в результаті настання обставин непереборної сили, які Сторони не могли передбачити заздалегідь і які перешкоджають Сторонам виконати свої обов'язки за цим Договором.

6.2. До обставин непереборної сили Сторони відносять масові заворушення, страйки, бойові дії; стихійні лиха (пожежа, повінь, землетрус та інші, в т.ч. природні та кліматичні явища); технологічні фактори, злочинні, протиправні та/або такі, що мали своїм наслідком шкоду, дії третіх осіб, що потягли за собою аварію на виробництві; дії (бездіяльність) державних органів законодавчої або виконавчої влади чи місцевого самоврядування, що перешкоджають нормальній діяльності Сторін, в т.ч. зміни в нормативній чи законодавчій базі, яка регулює правовідносини, за якими працюють Сторони цього Договору; навмисні протиправні дії третіх осіб, направлені на припинення або призупинення виконання робіт, виконання зобов’язань однією із Сторін; інші обставини, якщо вони виникли після підписання цього Договору та безпосередньо вплинули на виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

6.3. У випадку настання обставин непереборної сили термін виконання зобов’язань відкладається на строк, протягом якого діяли такі обставини.

6.4. Сторона, яка не може виконати умови цього Договору, повинна протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з моменту настання вищевказаних обставин сповістити іншу Сторону про їх настання.

7. ПОДІЛЬНІСТЬ ДОГОВОРУ

7.1. Сторони підтверджують, що вони досягли згоди по всіх істотних умовах цього Договору і жодна із Сторін не буде посилатися в майбутньому на недосягнення згоди по істотних умовах цього Договору як на підставу вважати його неукладеним або недійсним.

7.2. Якщо будь-яка умова цього Договору є чи стане недійсною у зв'язку з суперечністю будь-якому закону чи договору, вона не повинна братися до уваги або ж підлягає зміні у такому ступені, щоб зробити його (Договір) дійсним і зберегти по можливості в повному обсязі наміри Сторін. При цьому інші умови цього Договору не повинні змінюватися і повинні зберігати свою юридичну чинність.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються діючим законодавством України.

8.2. Будь-яка суперечка, що виникає з цього Договору або у зв’язку з ним, підлягає вирішенню шляхом переговорів між Сторонами. У разі неможливості вирішити суперечку шляхом переговорів між Сторонами протягом місяця з дати початку переговорів, вона підлягає вирішенню у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Всі зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу і є невід'ємною частиною цього Договору, якщо вони вчинені в письмовій формі і підписані обома Сторонами.

8.4. В разі відчуження Стороною-2 на користь третьої особи пакету Облігацій, що дає право на отримання 100 % (ста відсотків) від загальної площі Об’єкту або відступлення Стороною-2 права вимоги Сторони-2 за договором купівлі-продажу облігацій № _____ від ________ року року третій особі, то даний Договір у будь-якому разі є розірваним з моменту укладення Стороною-2 договору про відчуження чи про відступлення права вимоги.

8.5. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, але не довше ніж до укладення щодо Об’єкту договору відповідно до п. 2.2. цього Договору.

8.6. Сторона-1 є платником податків (податку на прибуток) на загальних умовах

8.7. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

„Сторона-1”:

„Сторона-2”:

Новости

Где купить автомобильный держатель для телефона

Аксессуары сейчас делают практически для всего. Человеку всегда были интересны вещи, которые доставляют ему удобство, а когда в придачу этот аксессуар дает безопасность, то эти вещи становятся хитами

Лидер бъюти-индустрии
Наличие большого предложения разного рода материалов для швейного производства позволяет расширить предложение на рынке одежды. Конечно, для того чтобы предложить потребителю качественную одежду и прочие

Сайт о казино онлайн
Разговор не про деятельность, которая может развиваться в одном направлении, не про игру, которая из развлечения превратилась в серьезный вид спорта, при этом долгие годы испытывая преобразования и уступая

Женская обувь
Ежегодно мода на обувь диктует новые тенденции: то шпилька актуально, то длинный нос, то круглый, то батильоны, то ботфорты. И все пытаются угнаться за новыми веяниями. Но нельзя забывать, что, самое

Цветы с доставкой
Любители комнатных растений чаще руководствуются внешней красотой того или иного цветка, выбирая растения для дома. Безусловно, красивый цветок способен радовать глаз, одним своим видом улучшая настроение

Отдых трускавец
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КУРОРТЕ ТРУСКАВЕЦ 2. МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДЫ И СОЛЬ «БАРБАРА 3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ В ТРУСКАВЦЕ 4. Лечебные МЕТОДИКИ, применяемые на курорте 5. САНАТОРИИ и лечебницы ТРУСКАВЦА

Термозвукоизол
Не каждый человек может похвастаться глубокими знаниями в области акустики, а ведь без них трудно разобраться в некоторых звуковых явлениях. Противоречия и странности так и остаются непонятыми простыми

Комплектующие к мебели
В наше удивительное время все мы сегодня получили прекрасную возможность обустраивать интерьеры своих помещений удобно и со вкусом. Но все же, иногда возникают вопросы, которые осложняют данный созидательный

Шуманет
В наше время проблема проникновения шумов в многоквартирные дома стала еще более актуальной. И хотя в строительстве все больше используются новые материалы, этот вопрос все равно остается открытым. Поэтому

Стопзвук
Разного рода вопросы звукоизоляции, особенно в жилых домах, хозяева жилья решают уже после окончания основных работ. Технология возведения не предусматривает специального решения данного вопроса, поскольку

 
rss