Статьи

Актуальність дисципліни

Опубликовано: 21.10.2018

видео Актуальність дисципліни

ЗНО 2015. Актуальні запитання та відповіді від фахівців. Дванадцяте запитання. Освіта-Онлайн.

Актуальність навчальної дисципліни «Адміністративне право» обумовлена значенням адміністративно-правової науки і відповідної галузі законодавства в державотворенні, еволюційному розвитку правових відносин, втіленні демократичних принципів взаємодії влади і суспільства, а також держави з місцевим самоврядуванням, громадськими формуваннями, органами самоорганізації населення, громадянами, іноземцями, особами без громадянства.Адміністративне право є базовою навчальною дисципліною, яка обов’язково входить до планів і програм підготовки юристів. У її межах вивчається складний комплекс теоретичних положень, правових інститутів і нормативного матеріалу щодо регламентації відносин адміністративних зобов’язань у виконавчо-розпорядчій діяльності публічної адміністрації.


Політологія як наука і навчальна дисципліна

Останні роки адміністративне право перебуває у стані системної трансформації, параметри якої визначені Концепцією адміністративної реформи в Україні та іншими програмно-політичними документами.

Відповідно до їх положень формується нова ідеологія управлінського праворозумін- ня, визначення статусних характеристик кожного суб’єкта сфери публічного адміністрування в процесі взаємоінтеграції і оновлення відповідно до європейських стандартів.

Докорінних змін зазнає адміністративно-правова доктрина. Оновлюється адміністративне законодавство. У практичну площину переведені теоретичні доробки щодо адміністративної юстиції. B результаті адміністративне право перетворилося з права державного управління на галузь, яка нормативно визначає і регулює права та обов’язки публічної адміністрації щодо суб’єктів громадянського суспільства.

B сучасному вимірі адміністративне право постає як галузь, що регулює діяльність публічної адміністрації щодо задоволення інтересів суспільства і громадян у процесі публічного управління, надання адміністративних послуг тощо. Саме з цих позицій осмислюється зміст адміністративно-правових норм та відносин, структура та призначення публічної адміністрації, форми і мето- ди іі діяльності, проходження публічної служби, забезпечення законності. Таким чином, адміністративне право набуває статусу обов’язкового чинника у формуванні правової держави.

Відповідно до цих реалій змінився зміст навчальної дисципліни і сформувалися якісно нові вимоги до набуття адміністративно-правових знань. Сьогодні вони базуються на творчій активності, самостійному опануванні теоретичними і нормативними положеннями, дослідницькій ініціативності.

Ретельної уваги потребує функціонування адміністративно-правових інститутів адміністративних послуг і адміністративного судочинства. Саме вони стали чинниками, які перетворили адміністративне право з права державного управління на право захисту громадянина від свавілля влади.

Концептуальне значення для з’ясування сучасної теоретичної доктрини адміністративного права і нормативно-інституціональ- них засад побудови публічної адміністрації мають матеріали, що стосуються здійснення адміністративної реформи в Україні, забезпечення законності в її діяльності.

Важливе значення для розуміння актуальності дисципліни має взаємодія адміністративного права з іншими юридичними галузями. З’ясування співвідношення адміністративного права з іншими, суміжними правовими галузями відіграє суттєву роль для уточнення його соціально-правової природи і призначення, особливостей змісту, а також визначення місця в правовій системі.

Найбільш тісно адміністративне право взаємодіє з конституційним правом. Конституційне право закріплює основи організації і функціонування суб’єктів публічної влади, їхнє місце в державному механізмі; права і свободи людини.

Адміністративне право деталізує і конкретизує норми конституційного права. Така деталізація і конкретизація полягає в тому, що адміністративне право визначає юридичний механізм реалізації громадянами своїх прав і свобод; компетенцію структур публічної влади; адміністративно-правові засоби захисту відповідних відносин; форми і методи виконавчо-розпорядчої діяльності публічної адміністрації; основи її галузевої, міжгалузевої, регіональної і місцевої організації.

Адміністративне право тісно взаємодіє з цивільним правом. Як і цивільне, адміністративне право регулює певну частку відносин майнового характеру (наприклад, вилучення товарів з обігу, вилучення за митними правилами). Однак норми цивільного права регулюють ті відносини, у яких сторони рівноправні, а норми адміністративного права — відносини, що будуються на юридичній підвладності однієї сторони іншій стороні.

Взаємозв’язок між адміністративним і трудовим правом спостерігається у сфері регулювання службових відносин. Норми трудового права визначають статус службовців як учасників трудового процесу (умови праці, охорону праці, розгляд трудових суперечок). Норми ж адміністративного права регулюють державно-службові відносини: умови надходження на службу, порядок її проходження, правила користування службовими документами, повноваження посадових осіб з організації трудового процесу тощо.

Адміністративне право тісно зв’язано з фінансовим правом. Власне фінансове право своїм народженням зобов’язано адміністративному і частково цивільному праву. Фінансове право регулює відносини у сфері фінансової діяльності держави, насамперед у діяльності з акумулювання і розподілу коштів, що складають національний доход держави. Для регулювання виникаючих тут відносин використовується адміністративно-правовий метод. Однак фінансове право визнане самостійною галуззю, оскільки регулювання мобілізації, розподілу і використання коштів у державних інтересах має велике значення і відрізняється специфічними особливостями.

Таким чином, коли йдеться про розподіл фінансів — це фінансове право; коли про організацію роботи фінансових органів — це адміністративне право.

Межі кримінального й адміністративного права визначаються характером і спрямованістю заборон, які містяться у нормах кримінального права і деліктної частини адміністративного права (інститут адміністративної відповідальності). 3 цього приводу необхідно зазначити, що інститут адміністративної відповідальності — єдина складова українського адміністративного права, зв’язки якої з іншою галуззю права (а саме з кримінальним правом) є більш зрозумілими і міцними, ніж з іншими частинами адміністративного права.

Як і у кримінальному праві, ми маємо справу з такими поняттями, як протиправ- ність, караність, винність, об’єкт посягання, склад правопорушення. Аналіз показує, що злочини і адміністративні правопорушення як соціальні явища дуже близькі між собою, а межі між ними досить рухливі й надто умовні. Тому нерідко перші з них перетворюються на другі й навпаки. Йдеться про випадки, коли одне й те саме діяння на одному проміжку часу може розцінюватись як злочин, а на іншому — як адміністративний проступок, що тягне за собою покарання.

Наприклад, у 1956 році була встановлена адміністративна відповідальність за дрібне хуліганство. Навіть якщо хуліганські вчинки протягом року здійснювались однією й тією ж особою два, три і чотири рази, винний щоразу притягався лише до адміністративної відповідальності. У 1960 році за третє дрібне хуліганство, здійснене протягом року, була введена кримінальна відповідальність. 26 липня 1966 року була встановлена кримінальна відповідальність за повторне дрібне хуліганство. У 1977 році кримінальну відповідальність за дрібне хуліганство скасували. Нині, як і в 1956—1960 роках, дрібне хуліганство тягне за собою відповідальність лише за Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Взаємодіє адміністративне право і з такими галузями, як земельне, природоохоронне, сільськогосподарське, митне, підприємницьке право та ін. Однак їх розмежування ускладнюється тим, що предмет названих галузей охоплює відносини, що регулюються нормами адміністративного права і властивим йому методом.

Новости

Где купить автомобильный держатель для телефона

Аксессуары сейчас делают практически для всего. Человеку всегда были интересны вещи, которые доставляют ему удобство, а когда в придачу этот аксессуар дает безопасность, то эти вещи становятся хитами

Лидер бъюти-индустрии
Наличие большого предложения разного рода материалов для швейного производства позволяет расширить предложение на рынке одежды. Конечно, для того чтобы предложить потребителю качественную одежду и прочие

Сайт о казино онлайн
Разговор не про деятельность, которая может развиваться в одном направлении, не про игру, которая из развлечения превратилась в серьезный вид спорта, при этом долгие годы испытывая преобразования и уступая

Женская обувь
Ежегодно мода на обувь диктует новые тенденции: то шпилька актуально, то длинный нос, то круглый, то батильоны, то ботфорты. И все пытаются угнаться за новыми веяниями. Но нельзя забывать, что, самое

Цветы с доставкой
Любители комнатных растений чаще руководствуются внешней красотой того или иного цветка, выбирая растения для дома. Безусловно, красивый цветок способен радовать глаз, одним своим видом улучшая настроение

Отдых трускавец
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КУРОРТЕ ТРУСКАВЕЦ 2. МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДЫ И СОЛЬ «БАРБАРА 3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ В ТРУСКАВЦЕ 4. Лечебные МЕТОДИКИ, применяемые на курорте 5. САНАТОРИИ и лечебницы ТРУСКАВЦА

Термозвукоизол
Не каждый человек может похвастаться глубокими знаниями в области акустики, а ведь без них трудно разобраться в некоторых звуковых явлениях. Противоречия и странности так и остаются непонятыми простыми

Комплектующие к мебели
В наше удивительное время все мы сегодня получили прекрасную возможность обустраивать интерьеры своих помещений удобно и со вкусом. Но все же, иногда возникают вопросы, которые осложняют данный созидательный

Шуманет
В наше время проблема проникновения шумов в многоквартирные дома стала еще более актуальной. И хотя в строительстве все больше используются новые материалы, этот вопрос все равно остается открытым. Поэтому

Стопзвук
Разного рода вопросы звукоизоляции, особенно в жилых домах, хозяева жилья решают уже после окончания основных работ. Технология возведения не предусматривает специального решения данного вопроса, поскольку

 
rss