Статьи

Актуальність дисципліни

Опубликовано: 21.10.2018

видео Актуальність дисципліни

ЗНО 2015. Актуальні запитання та відповіді від фахівців. Дванадцяте запитання. Освіта-Онлайн.

Актуальність навчальної дисципліни «Адміністративне право» обумовлена значенням адміністративно-правової науки і відповідної галузі законодавства в державотворенні, еволюційному розвитку правових відносин, втіленні демократичних принципів взаємодії влади і суспільства, а також держави з місцевим самоврядуванням, громадськими формуваннями, органами самоорганізації населення, громадянами, іноземцями, особами без громадянства.Адміністративне право є базовою навчальною дисципліною, яка обов’язково входить до планів і програм підготовки юристів. У її межах вивчається складний комплекс теоретичних положень, правових інститутів і нормативного матеріалу щодо регламентації відносин адміністративних зобов’язань у виконавчо-розпорядчій діяльності публічної адміністрації.


Політологія як наука і навчальна дисципліна

Останні роки адміністративне право перебуває у стані системної трансформації, параметри якої визначені Концепцією адміністративної реформи в Україні та іншими програмно-політичними документами.

Відповідно до їх положень формується нова ідеологія управлінського праворозумін- ня, визначення статусних характеристик кожного суб’єкта сфери публічного адміністрування в процесі взаємоінтеграції і оновлення відповідно до європейських стандартів.

Докорінних змін зазнає адміністративно-правова доктрина. Оновлюється адміністративне законодавство. У практичну площину переведені теоретичні доробки щодо адміністративної юстиції. B результаті адміністративне право перетворилося з права державного управління на галузь, яка нормативно визначає і регулює права та обов’язки публічної адміністрації щодо суб’єктів громадянського суспільства.

B сучасному вимірі адміністративне право постає як галузь, що регулює діяльність публічної адміністрації щодо задоволення інтересів суспільства і громадян у процесі публічного управління, надання адміністративних послуг тощо. Саме з цих позицій осмислюється зміст адміністративно-правових норм та відносин, структура та призначення публічної адміністрації, форми і мето- ди іі діяльності, проходження публічної служби, забезпечення законності. Таким чином, адміністративне право набуває статусу обов’язкового чинника у формуванні правової держави.

Відповідно до цих реалій змінився зміст навчальної дисципліни і сформувалися якісно нові вимоги до набуття адміністративно-правових знань. Сьогодні вони базуються на творчій активності, самостійному опануванні теоретичними і нормативними положеннями, дослідницькій ініціативності.

Ретельної уваги потребує функціонування адміністративно-правових інститутів адміністративних послуг і адміністративного судочинства. Саме вони стали чинниками, які перетворили адміністративне право з права державного управління на право захисту громадянина від свавілля влади.

Концептуальне значення для з’ясування сучасної теоретичної доктрини адміністративного права і нормативно-інституціональ- них засад побудови публічної адміністрації мають матеріали, що стосуються здійснення адміністративної реформи в Україні, забезпечення законності в її діяльності.

Важливе значення для розуміння актуальності дисципліни має взаємодія адміністративного права з іншими юридичними галузями. З’ясування співвідношення адміністративного права з іншими, суміжними правовими галузями відіграє суттєву роль для уточнення його соціально-правової природи і призначення, особливостей змісту, а також визначення місця в правовій системі.

Найбільш тісно адміністративне право взаємодіє з конституційним правом. Конституційне право закріплює основи організації і функціонування суб’єктів публічної влади, їхнє місце в державному механізмі; права і свободи людини.

Адміністративне право деталізує і конкретизує норми конституційного права. Така деталізація і конкретизація полягає в тому, що адміністративне право визначає юридичний механізм реалізації громадянами своїх прав і свобод; компетенцію структур публічної влади; адміністративно-правові засоби захисту відповідних відносин; форми і методи виконавчо-розпорядчої діяльності публічної адміністрації; основи її галузевої, міжгалузевої, регіональної і місцевої організації.

Адміністративне право тісно взаємодіє з цивільним правом. Як і цивільне, адміністративне право регулює певну частку відносин майнового характеру (наприклад, вилучення товарів з обігу, вилучення за митними правилами). Однак норми цивільного права регулюють ті відносини, у яких сторони рівноправні, а норми адміністративного права — відносини, що будуються на юридичній підвладності однієї сторони іншій стороні.

Взаємозв’язок між адміністративним і трудовим правом спостерігається у сфері регулювання службових відносин. Норми трудового права визначають статус службовців як учасників трудового процесу (умови праці, охорону праці, розгляд трудових суперечок). Норми ж адміністративного права регулюють державно-службові відносини: умови надходження на службу, порядок її проходження, правила користування службовими документами, повноваження посадових осіб з організації трудового процесу тощо.

Адміністративне право тісно зв’язано з фінансовим правом. Власне фінансове право своїм народженням зобов’язано адміністративному і частково цивільному праву. Фінансове право регулює відносини у сфері фінансової діяльності держави, насамперед у діяльності з акумулювання і розподілу коштів, що складають національний доход держави. Для регулювання виникаючих тут відносин використовується адміністративно-правовий метод. Однак фінансове право визнане самостійною галуззю, оскільки регулювання мобілізації, розподілу і використання коштів у державних інтересах має велике значення і відрізняється специфічними особливостями.

Таким чином, коли йдеться про розподіл фінансів — це фінансове право; коли про організацію роботи фінансових органів — це адміністративне право.

Межі кримінального й адміністративного права визначаються характером і спрямованістю заборон, які містяться у нормах кримінального права і деліктної частини адміністративного права (інститут адміністративної відповідальності). 3 цього приводу необхідно зазначити, що інститут адміністративної відповідальності — єдина складова українського адміністративного права, зв’язки якої з іншою галуззю права (а саме з кримінальним правом) є більш зрозумілими і міцними, ніж з іншими частинами адміністративного права.

Як і у кримінальному праві, ми маємо справу з такими поняттями, як протиправ- ність, караність, винність, об’єкт посягання, склад правопорушення. Аналіз показує, що злочини і адміністративні правопорушення як соціальні явища дуже близькі між собою, а межі між ними досить рухливі й надто умовні. Тому нерідко перші з них перетворюються на другі й навпаки. Йдеться про випадки, коли одне й те саме діяння на одному проміжку часу може розцінюватись як злочин, а на іншому — як адміністративний проступок, що тягне за собою покарання.

Наприклад, у 1956 році була встановлена адміністративна відповідальність за дрібне хуліганство. Навіть якщо хуліганські вчинки протягом року здійснювались однією й тією ж особою два, три і чотири рази, винний щоразу притягався лише до адміністративної відповідальності. У 1960 році за третє дрібне хуліганство, здійснене протягом року, була введена кримінальна відповідальність. 26 липня 1966 року була встановлена кримінальна відповідальність за повторне дрібне хуліганство. У 1977 році кримінальну відповідальність за дрібне хуліганство скасували. Нині, як і в 1956—1960 роках, дрібне хуліганство тягне за собою відповідальність лише за Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Взаємодіє адміністративне право і з такими галузями, як земельне, природоохоронне, сільськогосподарське, митне, підприємницьке право та ін. Однак їх розмежування ускладнюється тим, що предмет названих галузей охоплює відносини, що регулюються нормами адміністративного права і властивим йому методом.

Новости

Где купить автомобильный держатель для телефона

Аксессуары сейчас делают практически для всего. Человеку всегда были интересны вещи, которые доставляют ему удобство, а когда в придачу этот аксессуар дает безопасность, то эти вещи становятся хитами

Ternopil.one
Информационная составляющая в жизни современного человека важна. От того, насколько правильно мы умеем оценить достоверность предоставляемой информации и как умеем ее использовать, зависит успех в работе,

Купить яхту до 20 метров новую
Зайдя по трапику “на борт” вы стразу же попадаете в кокпит яхты. Кокпит нужен для размещения экипажа. Он бывает открытым, когда он не отгорожен от подпалубного пространства, и закрытым, изолированным

Сайты Житомира
В наше время очень важно пристально следить за событиями в стране и в мире. Мы живем в непростое время стремительных перемен, что требует от каждого готовности быстро и адекватно реагировать на события

Брак с инострацем в киеве юст групп
Ситуация такова, что на сегодняшний день они живут вместе, и вроде бы все устраивает. Однако, девушка, со своей стороны мечтает о свадьбе. А молодой человек не уверен, что настало время для официального

Купить подшипники в Украине
ABEC (Annular Bearing Engineering Committee) — аббревиатура, расшифровка которой очень прозаична: “Комитет по разработке подшипников”. Этот комитет является частью Американской ассоциации производителей

Пять ароматов, которые создают уют в доме
Вы замечали, что, приходя в незнакомый дом, в первую очередь обращаете внимание на запах? В каждом доме он особенный, и если вам он сразу не понравился, то чувствовать себя вы будете неуютно. Ароматы влияют

Сайты Тернополя
Исходя из этих критериев, можно легко преподнести себя в том или ином деле. Хороший доход может быть на любой работе. Но хороших друзей на рабочем месте выбрать сложно. В такой ситуации больше побеждает

Frankivsk.one
Когда как не накануне Нового года хочется изменить свою жизнь к лучшему? Ведь так хочется наконец-то похудеть, начать хорошо зарабатывать, больше проводить времени с родными, заниматься тем, к чему лежит

Rivne.one
Для многих людей утро начинается с будильника, который как обычно звенит слишком рано и не вовремя. Медленно открывая глаза, мы думаем о том, что этот день принесёт нам много нового и интересного. Встаём,

 
rss