Статьи

2. Система митних органів

Опубликовано: 21.10.2018

видео 2. Система митних органів

Україна приєднається до системи обміну даними Всесвітньої митної організації #UBR 18.07.2016

Систему митних органів України становлять Державна митна служба та митниці.Державна митна служба України (ДМС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через міністра фінансів.

Відповідно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 p., основними завданнями ДМС є:

- участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики в галузі митної справи;


2 Як обрати оптимальну систему оподаткування

- забезпечення захисту економічних інтересів України;

- виконання вимог законодавства з питань митної справи, здійснення контролю за додержанням таких вимог митними органами, спеціалізованими митними установами та організаціями, юридичними і фізичними особами;

- організація і забезпечення здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, удосконалення митних процедур з метою створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;

- забезпечення контролю за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;

- забезпечення своєчасної та у повному обсязі сплати до державного бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів), контроль за справлянням яких покладено відповідно до законодавства на митні органи, у разі ввезення (пересилання) товарів і транспортних засобів на митну територію України або їх вивезення (пересилання) з митної території України;

- застосування заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення дотримання передбачених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України;

- організація та проведення у межах своїх повноважень боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил;

- здійснення разом з іншими уповноваженими органами виконавчої влади заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності;

- сприяння у межах своїх повноважень захисту прав споживачів товарів.

ДМС відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:

- організовує та контролює діяльність митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій;

- організовує взаємодію митних органів з іншими органами виконавчої влади, які здійснюють передбачені законодавством види державного контролю товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон та в зонах митного контролю на митній території України;

- вживає разом з іншими органами виконавчої влади заходів для недопущення незаконного вивезення за кордон культурних цінностей; недопущення переміщення через митний кордон України товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки, а також контрафактних товарів; запобігання контрабанді, порушенням митних правил та їх припинення;

- провадить дізнання у кримінальних справах про контрабанду, здійснює провадження в адміністративних справах про порушення митних правил та контролює проведення такої роботи регіональними митницями, митницями;

- веде митну статистику, визначає відповідно до міжнародних норм методологічні засади митної статистики зовнішньої торгівлі та спеціальної митної статистики;

- забезпечує функціонування єдиної автоматизованої інформаційної системи митної служби;

- здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів), контроль за справлянням яких відповідно до законодавства покладено на митні органи; правильністю визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України; правильністю визначення країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України;

- проводить верифікацію (встановлення , достовірності) сертифікатів про походження товарів з України;

- забезпечує ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;

- вживає заходів щодо погашення податкових зобов'язань чи податкового боргу;

- розробляє та впроваджує за рахунок бюджетних коштів, передбачених для утримання митної служби, сучасні технології здійснення митного контролю і митного оформлення, нові види митного забезпечення, засобів ідентифікації товарів і транспортних засобів, здійснює контроль за їх застосуванням митними органами;

- виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

Рішення ДМС, прийняті у межах її повноважень, обов'язкові для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

ДМС підпорядковані митниці, спеціалізовані митні установи та організації, а також інші організації і установи митної системи (консалтингові, оздоровчі, спортивні, будівельні, господарські тощо).

Митниця є митним органом, який безпосередньо забезпечує виконання законодавства з митної справи, справляння митних платежів та виконання інших завдань, покладених на митну службу України.

Основними завданнями митниці є: захист економічних інтересів України; забезпечення у зоні своєї діяльності виконання громадянами та суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності чинного законодавства України про митну справу; забезпечення виконання зобов'язань, які випливають із міжнародних договорів України в галузі митної справи; здійснення митного контролю та оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України; організація та проведення заходів щодо боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил; проведення силами підрозділів митної варти оперативних заходів щодо виявлення, попередження та припинення контрабанди і порушень митних правил, забезпечення охорони і супроводження підакцизних товарів та інших предметів, що переміщуються через територію України, та контроль за їх провадженням; дізнання у справах про контрабанду та провадження у справах про порушення митних правил; здійснення заходів щодо захисту інтересів національного споживача і заборона ввезення на територію України неякісних товарів або товарів, що не відповідають чинним в Україні вимогам і стандартам; створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, організацій та установ у зоні своєї діяльності, для прискорення пасажиропотоку та переміщення товарів через митний кордон України; ведення інформаційно-аналітичної роботи та митної статистики; ведення згідно з чинним законодавством бухгалтерського обліку та здійснення фінансово-господарської діяльності, забезпечення контролю за раціональним економним використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до нормативів і кошторисів, збереження державної власності, складання бухгалтерської звітності, забезпечення своєчасності та повноти перерахування митних платежів на рахунки ДМС; забезпечення правильного застосування заходів митно-тарифного регулювання товарного обігу між Україною та іншими державами з метою захисту економічних інтересів України.

Митниця відповідно до покладених на неї завдань: контролює дотримання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами встановленого порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України; виконує рішення та доручення ДМС та регіональної митниці; видає у межах своєї компетенції накази; здійснює в зоні своєї діяльності митний контроль та оформлення товарів та інших предметів; здійснює перевірку відомостей, заявлених у вантажній митній декларації, при митному оформленні товарів та інших предметів, відповідно до наявного вантажу та документів, необхідних для здійснення оформлення і митного контролю; нараховує та справляє у зоні своєї діяльності митні платежі та збори, стягнення яких відповідно до законодавства покладено на митні органи; використовує в порядку, передбаченому чинними нормативними документами, митне забезпечення, системи та форми захисту результатів митного оформлення; забезпечує контроль за доставкою митних вантажів у інші митні органи, а в разі їх недоставки проводить розшук; забезпечує функції валютного контролю та контролю за термінами повернення в Україну імпортної частини бартерних угод (бартерний контроль); вживає спільно з іншими правоохоронними органами заходів, спрямованих на відвернення незаконного вивезення за кордон предметів, що становлять національне, історичне надбання держави; взаємодіє з іншими правоохоронними та контрольними службами в зоні своєї діяльності; забезпечує зберігання і використання вогнепальної зброї, боєприпасів, спеціальних засобів посадовими особами митниці; проводить розслідування у разі їх втрати або протиправного застосування; інформує суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян про порядок митного оформлення, у разі відмови в митному оформленні товарів та інших предметів надає вичерпну інформацію щодо причин відмови та вимог чинного митного законодавства.

Служби у боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил (далі — служби) мають особливий статус та умови підпорядкування. Служба входить до складу митниці як самостійний структурний підрозділ.

Служба підпорядковується голові ДМС, а з питань службової діяльності — відділенню відповідної регіональної митниці та безпосередньо начальникові Управління організації боротьби з контрабандою та ПМП ДМС.

Новости

Где купить автомобильный держатель для телефона

Аксессуары сейчас делают практически для всего. Человеку всегда были интересны вещи, которые доставляют ему удобство, а когда в придачу этот аксессуар дает безопасность, то эти вещи становятся хитами

Широкоформатная печать в Киеве и Днепре
В настоящее время все стараются сделать своим близким уникальный подарок, а не останавливаться на банальных подарках, которые многие потом просто убирают в полку, ни разу ими не пользуясь. Для создания

Федеральное агентство по техническому регулированию
РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА Метрологию, стандартизацию и сертификацию следует рассмотривать и как инструменты технического регулирования. Техническое регулирование в России обусловлено ее желанием

Великие актеры не получившие оскар
С приходом осени на горизонте появляются первые номинанты нового сезона премии Оскар. Сейчас много шума вокруг фильмов "Дикий", "Судья", "Исчезнувшая" и ряда других фильмов, которые будут выпущены в

Обращение депутата к избирателям
4 декабря нам предстоит сделать выбор, от которого во многом будет зависеть судьба России, республики, района и каждого из нас. Либо мы продолжим поступательное развитие промышленности, сельского хозяйства

Где покупать качественную фотобумагу
На современном отечественном рынке представлено широкое разнообразие фотобумаги. Даже несмотря на то, что сегодня для хранения фотографических изображений, по понятным причинам, все чаще используются

Голосование на твц право голоса сегодня
Учитывая нынешнюю ситуацию, которая складывается в стране и в мире, создана современная программа "Право голоса". В ней будут принимать участие политические деятели и всевозможные представители власти.

Великие актеры у которых нет оскара
В этой публикации мы подробно поговорим об исполнителях, не обласканных признанием профессионалов. Перед вами предстанут актеры, у которых нет «Оскара». У эпатажного любимца женщин, обладателя

Голосование на твц право голоса
Российское ток-шоу «Право голоса» сняли с эфира из-за драки с политологом Томашем Мацейчуком из Польши, который во время записи передачи заявил, что жители России, в отличие, например, от

Простор агентство недвижимости
Агентство недвижимости "Простор" было создано летом 2000-го года. Основой компании стал опытный коллектив сотрудников, работавших вместе на рынке недвижимости Москвы с 1998 года. Базовым направлением

 
rss