Статьи

2. Система митних органів

Опубликовано: 21.10.2018

видео 2. Система митних органів

Україна приєднається до системи обміну даними Всесвітньої митної організації #UBR 18.07.2016

Систему митних органів України становлять Державна митна служба та митниці.Державна митна служба України (ДМС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через міністра фінансів.

Відповідно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 p., основними завданнями ДМС є:

- участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики в галузі митної справи;


2 Як обрати оптимальну систему оподаткування

- забезпечення захисту економічних інтересів України;

- виконання вимог законодавства з питань митної справи, здійснення контролю за додержанням таких вимог митними органами, спеціалізованими митними установами та організаціями, юридичними і фізичними особами;

- організація і забезпечення здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, удосконалення митних процедур з метою створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;

- забезпечення контролю за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;

- забезпечення своєчасної та у повному обсязі сплати до державного бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів), контроль за справлянням яких покладено відповідно до законодавства на митні органи, у разі ввезення (пересилання) товарів і транспортних засобів на митну територію України або їх вивезення (пересилання) з митної території України;

- застосування заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення дотримання передбачених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України;

- організація та проведення у межах своїх повноважень боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил;

- здійснення разом з іншими уповноваженими органами виконавчої влади заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності;

- сприяння у межах своїх повноважень захисту прав споживачів товарів.

ДМС відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:

- організовує та контролює діяльність митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій;

- організовує взаємодію митних органів з іншими органами виконавчої влади, які здійснюють передбачені законодавством види державного контролю товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон та в зонах митного контролю на митній території України;

- вживає разом з іншими органами виконавчої влади заходів для недопущення незаконного вивезення за кордон культурних цінностей; недопущення переміщення через митний кордон України товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки, а також контрафактних товарів; запобігання контрабанді, порушенням митних правил та їх припинення;

- провадить дізнання у кримінальних справах про контрабанду, здійснює провадження в адміністративних справах про порушення митних правил та контролює проведення такої роботи регіональними митницями, митницями;

- веде митну статистику, визначає відповідно до міжнародних норм методологічні засади митної статистики зовнішньої торгівлі та спеціальної митної статистики;

- забезпечує функціонування єдиної автоматизованої інформаційної системи митної служби;

- здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів), контроль за справлянням яких відповідно до законодавства покладено на митні органи; правильністю визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України; правильністю визначення країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України;

- проводить верифікацію (встановлення , достовірності) сертифікатів про походження товарів з України;

- забезпечує ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;

- вживає заходів щодо погашення податкових зобов'язань чи податкового боргу;

- розробляє та впроваджує за рахунок бюджетних коштів, передбачених для утримання митної служби, сучасні технології здійснення митного контролю і митного оформлення, нові види митного забезпечення, засобів ідентифікації товарів і транспортних засобів, здійснює контроль за їх застосуванням митними органами;

- виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

Рішення ДМС, прийняті у межах її повноважень, обов'язкові для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

ДМС підпорядковані митниці, спеціалізовані митні установи та організації, а також інші організації і установи митної системи (консалтингові, оздоровчі, спортивні, будівельні, господарські тощо).

Митниця є митним органом, який безпосередньо забезпечує виконання законодавства з митної справи, справляння митних платежів та виконання інших завдань, покладених на митну службу України.

Основними завданнями митниці є: захист економічних інтересів України; забезпечення у зоні своєї діяльності виконання громадянами та суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності чинного законодавства України про митну справу; забезпечення виконання зобов'язань, які випливають із міжнародних договорів України в галузі митної справи; здійснення митного контролю та оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України; організація та проведення заходів щодо боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил; проведення силами підрозділів митної варти оперативних заходів щодо виявлення, попередження та припинення контрабанди і порушень митних правил, забезпечення охорони і супроводження підакцизних товарів та інших предметів, що переміщуються через територію України, та контроль за їх провадженням; дізнання у справах про контрабанду та провадження у справах про порушення митних правил; здійснення заходів щодо захисту інтересів національного споживача і заборона ввезення на територію України неякісних товарів або товарів, що не відповідають чинним в Україні вимогам і стандартам; створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, організацій та установ у зоні своєї діяльності, для прискорення пасажиропотоку та переміщення товарів через митний кордон України; ведення інформаційно-аналітичної роботи та митної статистики; ведення згідно з чинним законодавством бухгалтерського обліку та здійснення фінансово-господарської діяльності, забезпечення контролю за раціональним економним використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до нормативів і кошторисів, збереження державної власності, складання бухгалтерської звітності, забезпечення своєчасності та повноти перерахування митних платежів на рахунки ДМС; забезпечення правильного застосування заходів митно-тарифного регулювання товарного обігу між Україною та іншими державами з метою захисту економічних інтересів України.

Митниця відповідно до покладених на неї завдань: контролює дотримання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами встановленого порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України; виконує рішення та доручення ДМС та регіональної митниці; видає у межах своєї компетенції накази; здійснює в зоні своєї діяльності митний контроль та оформлення товарів та інших предметів; здійснює перевірку відомостей, заявлених у вантажній митній декларації, при митному оформленні товарів та інших предметів, відповідно до наявного вантажу та документів, необхідних для здійснення оформлення і митного контролю; нараховує та справляє у зоні своєї діяльності митні платежі та збори, стягнення яких відповідно до законодавства покладено на митні органи; використовує в порядку, передбаченому чинними нормативними документами, митне забезпечення, системи та форми захисту результатів митного оформлення; забезпечує контроль за доставкою митних вантажів у інші митні органи, а в разі їх недоставки проводить розшук; забезпечує функції валютного контролю та контролю за термінами повернення в Україну імпортної частини бартерних угод (бартерний контроль); вживає спільно з іншими правоохоронними органами заходів, спрямованих на відвернення незаконного вивезення за кордон предметів, що становлять національне, історичне надбання держави; взаємодіє з іншими правоохоронними та контрольними службами в зоні своєї діяльності; забезпечує зберігання і використання вогнепальної зброї, боєприпасів, спеціальних засобів посадовими особами митниці; проводить розслідування у разі їх втрати або протиправного застосування; інформує суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян про порядок митного оформлення, у разі відмови в митному оформленні товарів та інших предметів надає вичерпну інформацію щодо причин відмови та вимог чинного митного законодавства.

Служби у боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил (далі — служби) мають особливий статус та умови підпорядкування. Служба входить до складу митниці як самостійний структурний підрозділ.

Служба підпорядковується голові ДМС, а з питань службової діяльності — відділенню відповідної регіональної митниці та безпосередньо начальникові Управління організації боротьби з контрабандою та ПМП ДМС.

Новости

Где купить автомобильный держатель для телефона

Аксессуары сейчас делают практически для всего. Человеку всегда были интересны вещи, которые доставляют ему удобство, а когда в придачу этот аксессуар дает безопасность, то эти вещи становятся хитами

Отрезные круги и диски оптом
Все типы описаны в ГОСТе 24747-90. Тип и размеры круга выбираются, исходя из вида и конфигурации шлифуемых поверхностей, а также характеристики используемого оборудования или инструмента. Выбор диаметра

Купить страховку онлайн
Самая частая ошибка, из-за которой получаются проблемы с поиском профессии по душе – это неправильный выбор образования. Многие молодые люди отправляются в то или иное учебное заведение только потому,

Ternopil.one
Информационная составляющая в жизни современного человека важна. От того, насколько правильно мы умеем оценить достоверность предоставляемой информации и как умеем ее использовать, зависит успех в работе,

Купить яхту до 20 метров новую
Зайдя по трапику “на борт” вы стразу же попадаете в кокпит яхты. Кокпит нужен для размещения экипажа. Он бывает открытым, когда он не отгорожен от подпалубного пространства, и закрытым, изолированным

Сайты Житомира
В наше время очень важно пристально следить за событиями в стране и в мире. Мы живем в непростое время стремительных перемен, что требует от каждого готовности быстро и адекватно реагировать на события

Брак с инострацем в киеве юст групп
Ситуация такова, что на сегодняшний день они живут вместе, и вроде бы все устраивает. Однако, девушка, со своей стороны мечтает о свадьбе. А молодой человек не уверен, что настало время для официального

Купить подшипники в Украине
ABEC (Annular Bearing Engineering Committee) — аббревиатура, расшифровка которой очень прозаична: “Комитет по разработке подшипников”. Этот комитет является частью Американской ассоциации производителей

Сайты Тернополя
Исходя из этих критериев, можно легко преподнести себя в том или ином деле. Хороший доход может быть на любой работе. Но хороших друзей на рабочем месте выбрать сложно. В такой ситуации больше побеждает

Frankivsk.one
Когда как не накануне Нового года хочется изменить свою жизнь к лучшему? Ведь так хочется наконец-то похудеть, начать хорошо зарабатывать, больше проводить времени с родными, заниматься тем, к чему лежит

 
rss