Статьи

Аналіз потоку грошових коштів

Опубликовано: 10.01.2019

видео Аналіз потоку грошових коштів

Облік аналіз і аудит грошових коштів
На головну

При аналізі потоку грошових коштів за звітний рік необхідно визначити суму і структуру надходження і відтоку грошових коштів за їх видами.Вивчаючи звіт про потік грошових коштів необхідно:

1. Порівняти суму нарахованих доходів і витрат з фактично надійшли і виданими грошовими коштами.

На підставі порівняння виручки від продажу товарів /ф.№2, стр.010 / с грошима, отриманими від покупців /ф.№4, стр.030 / виявляється вплив реалізації на збільшення або зменшення дебіторської заборгованості /ф.№1, стор. 231 і 241 /. Так, наприклад, за звітний рік сума реалізації товарів за звітом склала 200 млн. Рублів, а фактично надійшло коштів від покупців на суму 180 млн. Рублів, вказує на те, що не допоступіло від покупців за продані товари 20 млн. Рублів, т . Е. на цю суму збільшилася дебіторська заборгованість.


Облік грошових коштів курсова робота

Порівняння даних Головної книги по кредиту рахунку "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", тобто нарахованої суми заборгованості постачальникам за куплені товари з сумою виплаченої постачальникам /ф.№4, стор.130 / вказує на збільшення або зменшення кредиторської заборгованості /ф.№1, стр.621 /.


Аудит Звіту про рух грошових коштів

2. Визначити структуру надійшли і витрачених коштів, яка обчислюється питомою вагою кожної групи або виду грошового потоку до загальної суми надійшли або витрачених коштів. На підставі структури грошового потоку користувач цієї звітності може виявити основне джерело надходження і напрямки грошових коштів: від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Для зміцнення фінансового стану підприємства основна частина грошових доходів і витрат повинна бути за рахунок операційної діяльності.

3. Порівняти суму надійшли і витрачених коштів і визначити сальдо грошового потоку. Перевищення приходу над витратами коштів вказує на стабільну роботу підприємства, поліпшення платоспроможності і збільшення грошових коштів в підприємстві.

Оцінка потоку грошових коштів проводиться на основі обчислення коефіцієнтів:

а) потоку грошових коштів від господарської діяльності

Кп.д.ср.Х.Д. = Дпост.х.д. : Вип.д.Х.Д.

де :Кп.д.ср.Х.Д. - Коефіцієнт потоку грошових коштів від господарської діяльності в цілому;

Дпост.Х.Д - Грошові надходження від господарської діяльності в цілому;

Вип.д.Х.Д. - Витрата коштів від господарської діяльності в цілому.

Цей коефіцієнт показує наскільки грошові надходження перевищують виплати грошових коштів. Якщо цей коефіцієнт вище 1,0 - це вказує на збільшення залишку грошових коштів на кінець звітного періоду в порівнянні з залишком на початок року. Якщо нижче!, 0 - зменшення залишку грошових коштів.

б) потоку грошових коштів від операційної (основної) діяльності (Кп.д.оп.д ).

Кп.д.оп.д. = Дпост.оп.д : Вип.оп.д.

де: Дпост.оп.д - Грошові надходження від операційної діяльності;

Вип.оп.д. - Грошові виплати по операційній діяльності.

Цей коефіцієнт показує наскільки грошові надходження від основної господарської діяльності перевищують виплати грошових коштів по цій же діяльності.

в) потоку грошових коштів від інвестиційної діяльності /Кп.д.ін.д./

Кп.д.ін.д. = Дпост.ін.д. : Вип.ін.д.

де: Дпост.ін.д. - Грошові надходження від інвестиційної діяльності;

Вип.ін.д. - Грошові виплати від інвестиційне діяльності.

Цей коефіцієнт показує наскільки грошові надходження від інвестиційної діяльності перевищують виплати грошових коштів від інвестиційної діяльності.

г) потоку грошових коштів від фінансової діяльності /Кп.д.Ф.Д./

Кп.д.Ф.Д. = Дпост.Ф.Д. / Вип.Ф.Д.

де: Дпост.Ф.Д. - Грошові надходження від фінансової діяльності

Вип.Ф.Д. - Грошові виплати від фінансової діяльності.

Перевищення одиниці по цьому коефіцієнту показує на збільшення залишку грошових коштів по фінансовій діяльності.

Для вивчення потоку грошових коштів слід визначити вищевказані показники, що характеризують їх стан і зміна і зробити необхідні висновки по ним.

Таблиця 5.10

Оцінка потоку грошових коштів АОА "Вимпел" за 2006 рік

(Сума - в тис. Рублів, уд. Вага - в%)

 Показники потоку грошових коштів  Грошовий потік  Коеф. грошового потоку
 прихід  витрата  відхилення  
 сума  уд. вага  сума  Уд. вага  сума  
 Від основної (поточної) діяльності    72,9    98,1  -5086  0,74
 Від інвестиційної діяльності    26,8        -
 Від фінансової діяльності  0,3  1,9  -324  0,14
 Всієї господарської діяльності  -47  0,99

Дані таблиці 5.10. показують, що загальна сума приходу грошових коштів за звітний рік склала 19995 тис. руб., а витрата - +2004219667,6 тис. руб. Витрата грошових коштів перевищує доходи на 47 тис. Рублів. Коефіцієнт грошового потоку дорівнює 0,99, тобто прихід грошових коштів становить 99% в порівнянні з витратами. Це вплинуло на зниження грошових коштів за рік. На початок року залишки коштів склали в сумі 351 тис. Рублів, а на кінець року 304 тис. Руб., Тобто знизилися на 47 тис. руб.

Основна сума надходжень і витрат грошових коштів становить від основної (поточної) діяльності підприємства.

Однак якщо порівняти суму грошей отриманих від покупців (14580 тис. Рублів), з виручкою від реалізації продукції (16428 тис. Руб.) То видно велику різницю, що вказує на збільшення дебіторської заборгованості, яку видно з бухгалтерського балансу. Повний отримання грошей від покупців і замовників призводить до збільшення суми грошових коштів на рахунках підприємства і поліпшенню платоспроможності підприємства.

Для того щоб визначити тенденцію зміни потоку грошових коштів, за останні роки і вплив його на фінансовий стан підприємства, а також здійснити прогноз потоку грошових коштів, необхідно вивчити зміна суми, структури і коефіцієнта потоку грошових коштів, за останні кілька років.

Аналіз потоку грошових коштів за кілька років дасть можливість визначити і прогнозувати також перспективи залучення грошових коштів в розширення виробництва і можливі несподівані несприятливі обставини, тобто можливість визначення стратегії і тактики керівництва щодо поліпшення фінансового стану підприємства.

5.5. Дебіторська І КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНОСТІ, МЕТОДИ ЇХ АНАЛІЗУ

Необхідна умова діяльності в сфері ринку для всіх підприємств і організацій - суворе дотримання розрахунково-фінансової дисципліни. Всі розрахунки за товари і послуги повинні виконуватися у встановлені терміни згідно із затвердженими з двох сторін договорами. Порушення цього призводить до перебоїв у виробництві, викликає ланцюжок неплатежів і збільшення дебіторської та кредиторської заборгованості у ряду підприємств, погіршення фінансового стану в них.

Несплата одним із суб'єктів призводить до неможливості розрахуватися зі своїми боргами в іншого.

Все це відбивається на економіці не тільки окремих підприємств але і держави в цілому. Тому за останні роки урядом неодноразово приймалися рішення про зміцнення платіжної дисципліни і зниження дебіторської та кредиторської заборгованості.

дебітор  - Від латинської означає боржник, зобов'язаний. Дебіторська заборгованість - це сума боргів, належних підприємству.

У бухгалтерському обліку термін "дебітор" означає юридичну або фізичну особу, яка має даному підприємству певну суму за товари, послуги або гроші взяті в борг.

кредитор  - Від латинської означає позикодавець, довірителів, від слова "credo" - даю в борг, вірю. Кредитор - це особа, яка надала позику чого або (гроші, товар, майно).

У бухгалтерському обліку термін "кредитор" означає особу перед яким дане підприємство має заборгованість.

У двосторонніх договірних зобов'язаннях один і той же підприємство може виступати в якості дебітора і кредитора. Наприклад, за договором поставки, коли товари відпущені, а гроші за них несплачені, у постачальника ця сума вказується як дебіторська заборгованість і він вважається дебітором, тобто котра надала покупцеві в борг товари на певну суму. Він же виступає кредитором для того, хто придбав ці товари. Покупець цю суму заборгованості за придбаними товарами, до їх повної оплати, вказує як кредиторську заборгованість.

Дебіторська та кредиторська заборгованості в нормальних економічних умовах є необхідним явищем, що сприяє розвитку виробництва, поліпшення фінансового стану підприємства. Але коли економіка на мікрорівні порушена, дебіторська і кредиторська заборгованість є великим злом на мікро і макро рівні, викликаючи неліквідність, неплатоспроможність ряду підприємств, що призводять до їх банкрутства, зменшення надходження доходів до державного бюджету.

Таким чином, дебіторська і кредиторська заборгованості поділяються на заборгованість, викликану нормальним процесом господарської діяльності та заборгованість пов'язану з порушенням фінансово-кошторисної та розрахунково-платіжної дисципліни, а також з порушенням економічних законів.

До дебіторської заборгованості, викликаної нормальної господарської діяльністю відносяться: аванси, видані постачальникам на умовах договору (газ, електроенергія, послуги автотранспорту та зв'язку, із закупівлі матеріалів), що не отоварених частина платежів, заборгованість підзвітних осіб (за виданими авансами) в межах термінів, встановлених для здачі звітів.

Ненормальна дебіторська заборгованість охоплює борги щодо недостач, розтрат і розкрадань, визнані відповідачами або присуджені арбітражем претензії, викликані невідповідністю кількості та якості товарів (або послуг) встановленим асортименту.

У процесі господарської діяльності закономірно виникає кредиторська заборгованість по незакінчених розрахунках, так звана нормальна кредиторська заборгованість. До неї відносяться:

- Заборгованість постачальникам в межах встановлених термінів оплати рахунків;

- Заборгованість робітникам і службовцям з оплати праці та профспілковим організаціям по відрахуваннях на соціальне страхування;

- Заборгованість виникла в зв'язку з випередженням надходження матеріальних цінностей в порівнянні з терміном їх оплати;

- Заборгованість державі по податках і ін.

Кредиторська заборгованість може виникнути також і в зв'язку з порушенням фінансової дисципліни та встановленого порядку розрахунків. Наприклад: заборгованість постачальникам по неоплаченим вчасно платіжним документам і по невідфактурованих постачання; заборгованість постачальникам, що утворюється при перевищенні отриманих матеріальних цінностей над сумою сплачених рахунків і т.д.

Ненормальною також є прострочена дебіторська і кредиторська заборгованості.

Дебіторська заборгованість - це кошти абстрактні з обороту даного підприємства і вони знаходяться у інших фізичних і юридичних осіб. Джерелом їх покриття є власні кошти підприємства або кошти інших підприємств.

Кредиторська заборгованість - це кошти тимчасово залучені від інших фізичних і юридичних осіб. Вони тимчасово використовуються в обороті даного підприємства. При настанні терміну їх оплати вони повинні бути повернуті з суми оборотних коштів.

Дебіторська заборгованість - це іммобілізація з обороту коштів, кредиторська - тимчасова мобілізація в виробництво засобів інших фізичних і юридичних осіб.

При поверненні дебіторської заборгованості збільшуються кошти на розрахунковому і валютному рахунку, в касі або товарно-матеріальних цінностях. Підсумок балансу не змінюється. Але якщо підприємство надало кошти в борг за рахунок отримання кредитів від інших організацій або банків, підсумок балансу збільшиться на цю суму, тобто відбудеться збільшення дебіторської заборгованості і збільшення суми отриманого боргу - зобов'язань перед іншими юридичними або фізичними особами. Але в самому підприємстві ці кошти відсутні.

При поверненні кредиторської заборгованості, зменшуються суми зобов'язань (відбувається ліквідація заборгованості), а також зменшуються кошти в обороті, тобто грошові кошти, товарно-матеріальні цінності. В даному випадку зменшується сума підсумку бухгалтерського балансу, заборгованість погашена за рахунок коштів підприємства.

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість є у фінансовій звітності форма № 1 "Бухгалтерський баланс" і форма №5 «Додаток до бухгалтерського балансу», Розділ 2 "Дебіторська та кредиторська заборгованість".

Дебіторська заборгованість є частиною оборотних активів і показується в розділі 2 Балансу "Оборотні активи". Вона згрупована за такими двома статтями:

1. Дебіторська заборгованість (платежі за якими очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати) - рядок 230.

2. Дебіторська заборгованість (платежі за якими очікуються протягом 12 місяців після звітної дати) - рядок 240.

Крім того ці статті поділені на наступні види дебіторської заборгованості:

- Покупці і замовники;

- Векселі до отримання:

- Заборгованість дочірніх і залежних товариств;

- Заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу:

- аванси видані;

- Інші дебітори.

За статтею "Розрахунки з покупцями і замовниками" показується заборгованість за відвантажені товари, здані роботи і надані послуги замовникам (покупцям) до моменту погашення цієї заборгованості шляхом надходження платежів за них на розрахунковий (або інший) рахунок підприємства, заліком взаємних вимог або забезпечення отриманими векселями .

Збільшення заборгованості за цією статтею може бути за рахунок зростання обсягу реалізації продукції. Керівник підприємства при ознайомленні з фінансовою звітністю повинен порівняти темп зростання цієї статті з темпом зміни обсягу реалізації продукції (форма № 2 "Звіт про прибутки і збитки") і залишками готової продукції (форма № 1 "Бухгалтерський баланс", рядок 140). Перевищення темпу зростання суми розрахунку з покупцями і замовниками над зростанням чистого виторгу від реалізації повинен насторожити керівника підприємства. Це може бути за рахунок недоплати покупцями і замовниками за відвантажені їм товари або надані послуги з різних причин (неплатоспроможність покупців, поставка товару не тієї якості і т.п.).

Перевищення темпу зростання суми за статтею "Розрахунки з покупцями і замовниками" над темпом зростання статті "Готова продукція" може бути результатом і хорошою маркетингової роботи, підвищенням попиту на товари вироблені підприємством і навпаки.

За статтею "Аванси видані" показується сума сплачених іншим підприємствам авансів за майбутнім розрахунками: видані аванси під поставку матеріальних цінностей, виконаних робіт, на замовлення часткової готовності. Зростання суми за цією статтею може бути в результаті невиконання замовлень постачальниками або виконавцями замовлень, що може привести до НЕ вимогу виданих авансів.

За статтею "Заборгованість дочірніх і залежних товариств" відображаються суми видані дочірнім і асоційованим підприємствам (межбалансовие розрахунки). Дочірнім підприємством слід вважати юридичну особу над яким з боку даного (материнського) підприємства здійснюється керівництво по визначенню стратегічної політики в питаннях поточної інвестиційної та фінансової діяльності, тобто залежне підприємство. При складанні зведеного балансу дані балансу за основним (материнському) і дочірнім підприємствам повинні зводиться (сальдований).

За статтею "Заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу" показується заборгованість засновників підприємства за вкладами до статутного капіталу підприємства. Збільшення цієї заборгованості вказує на неплатоспроможність засновників даного підприємства або збільшення прийнятих зобов'язань за вкладом до статутного капіталу, але ще не вкладених коштів окремими засновниками.

За статтею "Інші дебітори" стор. 235 і 246 вище зазначених груп статей, показується заборгованість за фінансовими та податковими органами, включаючи переплату за податками, зборами та іншими платежами до бюджету; за підзвітними особами; за розрахунками з постачальниками щодо недостач товарно-матеріальних цінностей, виявлених при прийманні; штрафи, пені та неустойки, визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражу про їх виникнення, віднесені на результати господарської діяльності. З цієї ж статті відображаються позики на індивідуальне і кооперативне житлове будівництво або придбання садових будиночків і благоустрій садових ділянок і ін.

Кредиторська заборгованість є частиною короткострокової заборгованості і показується в розділі 5 балансу "Короткострокові зобов'язання". Вона згрупована за такими статтями балансу:

· Постачальники і підрядники;

· Векселі до сплати;

· Заборгованість перед дочірніми і залежними товариствами;

· Заборгованість перед персоналом організації;

· Заборгованість перед державними і позабюджетними фондами;

· Заборгованість перед бюджетом;

· аванси отримані;

· Інші кредитори;

· Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів (розрахунки по дивідендах).

За статтею "Постачальники і підрядчики" показується сума заборгованості постачальникам і підрядникам за надійшли матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги, а також відображається заборгованість постачальникам по які отфактурованного постачання, підрядникам та іншим кредиторам, яким підприємство видало в забезпечення їх поставок, робіт і послуг векселі.

Керівник підприємства, ознайомлюючись зі станом кредиторської заборгованості, повинен звернути увагу на цю статтю так як, в основному, прострочена заборгованість може бути за цією статтею. Якщо підприємство протягом 90 днів з моменту утворення заборгованості не зможе розрахуватися по ній, збільшується прострочена заборгованість на цю суму, з усіма наслідками, що випливають: (збільшення відсотка, податків з простроченої суми тощо).

Збільшення суми заборгованості постачальникам вказує на неплатоспроможність і погіршення фінансового стану підприємства.

За статтею "Заборгованість перед бюджетом" показується заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи прибутковий податок з працівників підприємства. Своєчасна сплата податків до бюджету знижує суму заборгованості за цією статтею. Збільшення заборгованості є результатом відсутності у підприємства достатніх коштів, його неплатоспроможності. Несвоєчасна сплата податків до бюджету викликає необхідність сплати відсотків в установленому порядку і збільшення витрат від фінансової діяльності і знижує суму прибутку.

За статтею "Заборгованість перед персоналом організації" показуються нараховані, але ще не виплачені суми оплати праці. Збільшення суми за цією статтею вказує на несвоєчасну оплату праці своїм працівникам, погіршення їхнього соціального стану.

За статтею "Заборгованість перед державними і позабюджетними фондами" показується заборгованість підприємства перед органами державного управління з позабюджетних відрахувань і в інші спеціальні фонди, що перераховуються державним органам відповідно до встановленого законодавством порядку.

За статтею "Заборгованість перед дочірніми і залежними товариствами" відображаються дані по поточних операціях з дочірніми і асоційованими підприємствами (межбалансовие розрахунки), в тому випадку, якщо заборгованість даного підприємства перевищує заборгованість цих підприємств.

За статтею "Інші кредитори" показується заборгованість підприємства за розрахунками, які знайшли відображення по інших статтях групи "Розрахунки з кредиторами".

Уважне вивчення дебіторської та кредиторської заборгованості показує, що дебіторська заборгованість, як правило, утворюється за рахунок фактичного відтоку грошових і матеріальних засобів, а зменшення їх може бути результатом їх повернення або перерахунку.

Кредиторська заборгованість утворюється за рахунок зовнішнього надходження коштів (постачальники, заборгованість дочірнім і асоційованим підприємствам) і утворення заборгованості в процесі господарської діяльності шляхом її нарахування, наприклад, заборгованість по бюджету утворюється в результаті нарахування податків, заборгованість по оплаті праці - нарахування заробітної плати працівникам за їх працю і т.д. Ця заборгованість утворюється за рахунок додаткової вартості створеної на цьому підприємстві або її перерозподілу. Заборгованість по цій групі кредиторської заборгованості утворюється шляхом її нарахування в процесі господарської діяльності, а виплати боргів проводиться за рахунок отриманих доходів.

У зв'язку з цим керівники підприємства повинні домагатися скорочення періоду нарахування заборгованості та їх виплати за рахунок доходів підприємства.

Для вивчення дебіторської та кредиторської заборгованості необхідно знати показники їх характеризують.

Ряд вчених економістів Російської Федерації та інших країн для вивчення дебіторської та кредиторської заборгованості в економічній літературі пропонують ряд показників.

Так, в спец випуску № 4, виданої Асоціацією Бухгалтерів та Аудиторів Узбекистану 1997 році на сторінці 21 і 22 рекомендується обчислювати:

Оборотність дебіторської заборгованості (ОД) за формулою:

РП

 ОД = 365:

ДЗ

Де: РП - витрати періоду (див. Стор.19 спец. Випуску №4);

ДЗ - дебіторська заборгованість покупців

Оборотність кредиторської заборгованості (ОК) за формулою:

ПСР

 ОК = 365:;

КЗ

Де: ПСР - виробнича собівартість реалізованої продукції;

КЗ - заборгованість підприємства постачальникам.

У цій книзі зазначається, що "оборотність дебіторської заборгованості (в днях) показує скільки днів потрібно для погашення дебіторської заборгованості".

Ми вважаємо, що тут допущена неточність. Дебіторська заборгованість не може бути погашена за рахунок витрат періоду. Навіть якщо для розрахунку використовувати замість витрат періоду, суму реалізованої продукції, все одно ця формула не може характеризувати оборотність дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість не обертається в даному підприємстві, а використовується у інших фізичних і юридичних осіб.

Далі в цьому ж спец. випуск на сторінці 22 пишеться:

"Оборотність кредиторської заборгованості (в днях) показує, скільки днів потрібно даному підприємству для погашення своєї заборгованості постачальникам". Тут також є неточності, які полягають в тому, що кредиторська заборгованість включає не тільки заборгованість постачальникам.

В тому і іншому випадку назва визначення формул неточні. У першому - дається методика визначення оборотності дебіторської заборгованості, а для розрахунку береться не вся її сума, а тільки заборгованість покупцеві, у другому - оборотність кредиторської заборгованості, а в розрахунок береться тільки заборгованість підприємства постачальникам.

Всі показники, які використовуються для вивчення господарської діяльності повинні сприяти на їх основі робити правильні висновки, а також приймати ефективні управлінські рішення, здійснювати реальне планування і проводити аналіз фінансово-господарської діяльності. Тоді як вище наведені показники не є такими і на їх основі неможливо приймати будь-які управлінські рішення.

Для вивчення дебіторської та кредиторської заборгованості, ми рекомендуємо обчислювати і використовувати такі показники:

- Сума дебіторської і кредиторської заборгованості;

- Структура дебіторської та кредиторської заборгованості;

- Коефіцієнт іммобілізації капіталу;

- Коефіцієнт іммобілізації оборотних коштів;

- Коефіцієнт залучених коштів;

- Коефіцієнт співвідношень кредиторської і дебіторської заборгованості;

- Коефіцієнт простроченої дебіторської заборгованості;

- Коефіцієнт простроченої кредиторської заборгованості.

Сума дебіторської та кредиторської заборгованості Дані беруться з форми № 1 Бухгалтерський баланс "і форми № 5 Розділ 2" Дебіторська та кредиторська заборгованість ". Дебіторська заборгованість у 2-му розділі балансу за статтями« Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються по більш ніж через 12 місяців після звітної дати і «дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати».

Кредиторська заборгованість показується в 5-му розділі балансу за статтею «Кредиторська заборгованість» з розбивкою по окремих її видах.

На підставі суми дебіторської та кредиторської заборгованості визначається їх збільшення і зниження за певний період. Слід мати на увазі, що не будь-яке їх збільшення є погіршенням фінансового стану. Для цього необхідно порівняти темп зростання дебіторської та кредиторської заборгованості з темпом зростання обсягу реалізації продукції. Якщо темп зростання дебіторської заборгованості вище темпу зростання обсягу реалізації продукції - це свідчить про неплатоспроможність покупців і замовників, а якщо темп зростання кредиторської заборгованості вище обсягу реалізації продукції - це може бути причиною неплатоспроможності даного підприємства, несвоєчасного розрахунку з постачальниками.

Структура дебіторської і кредиторської заборгованості, яка виражається у відсотках кожного виду в загальній їх сумі. На підставі цього показника виявляється частка кожного виду дебіторської та кредиторської заборгованості в загальній їх сумі, яка залежить від розрахунково-платіжної дисципліни підприємства і рівня виконання договірних зобов'язань кожної зі сторін.

Особливу увагу слід звернути на прострочену дебіторську і кредиторську заборгованість, зростання яких вказує на погіршення фінансового стану підприємства.

Зроблені розрахунки по ВАТ "Вимпел" за 2006 рік (таблиця 5.11) показують, що дебіторська заборгованість за рік зросла на тисячі двісті тридцять два тис. Руб. і склала 3481 тис. руб., а кредиторська на 567 тис. руб. і склала 7737 тис. руб. Кредиторська заборгованість перевищує дебіторську на 4256 тис. Руб. Однак темп зростання дебіторської заборгованості дорівнює 154,8%, а кредиторської - всього 107,9%, що вплинуло на зменшення різниці між кредиторською та дебіторською заборгованістю.

Таблиця 5.11

Динаміка структури дебіторської та кредиторської заборгованості ВАТ «Вимпел» за 2006 р

(Сумма- в тис.руб)

 показники  На початок року  На кінець року  Відхилення (+, -)  Темп зміни, %%
 сума  Уд. вага.  сума  Уд. вага.  сума  Уд. вага.
 Дебіторська задолженностьКраткосрочнаяВ т.ч. просроченнаяДолгосрочнаяВ т.ч. а) просроченнаяб) платежі за якими очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної датиВсего дебіторська заборгованість    89,827,610,2 10,2    89,923,910,1 10,1  +120 +120  0,1-3,7-0,1 -0,1 -  155,1134,2152,2 152,2 154,8
 Кредиторська задолженностьКраткосрочнаяВ т.ч. прострочена    23,0  19,8  -116  -3,2  107,993,0

У 2006 році зросла сума простроченої дебіторської заборгованості - на 34,2%, тоді як прострочена кредиторська заборгованість зменшилася на 7,0%. Однак в загальній сумі заборгованостей прострочена їх частина все ще велика. Так, прострочена дебіторська заборгованість становить 23,9%, а прострочена кредиторська заборгованість 19,8% всієї суми заборгованості.

Це негативно впливає на фінансовий стан підприємства. Знижується рівень ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості, зменшується сума прибутку і рівень рентабельності.

Коефіцієнт іммобілізації капіталу (Доім.кап.) Характеризує частку дебіторської заборгованості в загальній сумі господарських засобів і визначаться за формулою:

Деб. Зад.

Кім. кап. =

Кап.

Де: Деб.зад. - дебіторська заборгованість;

Кап. - Сума господарських коштів (капіталу).

Чим вище цей коефіцієнт, тим більше коштів відвернута із загальної суми капіталу в дебіторську заборгованість і знаходиться у інших юридичних і фізичних осіб.

Коефіцієнт іммобілізації оборотних коштів (Доім.об.ср.) Характеризує частку дебіторської заборгованості в оборотних коштах і визначається за формулою:

Деб. зад.

Кім.об.ср. =

Про. Пор.

Де: Про. Пор. - Сума оборотних коштів.

Чим вище цей коефіцієнт тим більше оборотних коштів відвернута з обороту в дебіторську заборгованість і знаходиться у інших юридичних і фізичних осіб.

Коефіцієнт залучених коштів (Допрів.ср.) Характеризує частку кредиторської заборгованості в загальній сумі господарських засобів і визначається за формулою:

Кред. зад.

Кпрів.ср. =

Кап.

Де: Кред. зад. - Сума кредиторської заборгованості на певну дату.

Чим вище цей коефіцієнт тим більше питома вага кредиторської заборгованості в загальній сумі господарських засобів підприємства і більше залучено в оборот коштів інших фізичних і юридичних осіб.

Цей коефіцієнт використовується при аналізі кредиторської заборгованості. Якщо проводиться аналіз джерел коштів необхідно цей коефіцієнт розрахувати за наступною формулою:

Ф1. (Р4 + Р5)

Кпр.ср. =

кап

Де: Ф1. - Форма 1. Бухгалтерський баланс;

Р4 - підсумок обробити 4 балансу «Довгострокові зобов'язання»;

Р5 - підсумок розділу 5 балансу «Короткострокові зобов'язання»

Він характеризує частку залучених коштів (зобов'язань) в загальній сумі господарських засобів.

Коефіцієнт співвідношень кредиторської і дебіторської заборгованості  (Дос.кр.деб.) Характеризує частку кредиторської заборгованості в дебіторської і визначається за формулою:

Кред. зад.

Кс.кр.деб. =

Деб. зад.

Якщо цей коефіцієнт більше 1,0 - це вказує на перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською, тобто залучені кошти в загальній сумі господарських засобів перевищують кошти знаходяться в інших юридичних і фізичних осіб і, навпаки, якщо цей коефіцієнт менше 1,0 - кошти передані в користування іншим юридичним і фізичним особам перевищують залучені кошти.

Коефіцієнт простроченої дебіторської заборгованості (Допр.д.з.) Характеризує частку простроченої дебіторської заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості і визначається за формулою:

Пр.деб.зад.

Кпр.д.з. =

Деб. зад.

Де: Пр.деб.зад. - Сума простроченої дебіторської заборгованості.

Збільшення цього коефіцієнта вказує на наявні недоліки щодо стягнення заборгованості, погіршення фінансового стану, розрахунково-платіжної дисципліни з боку замовників, покупців та ін.

Коефіцієнт простроченої кредиторської заборгованості (Допр.кр.з.) Характеризує частку простроченої кредиторської заборгованості в загальній сумі кредиторської заборгованості та визначається за формулою:

Пр.кред.зад.

Кпр.кр.з. =

Кред.зад.

Де: Пр.кред.зад. - Сума простроченої кредиторської заборгованості.

Збільшення цього коефіцієнта вказує на наявні недоліки в розрахунково-платіжної дисципліни, поганий фінансовий стан, що не ліквідність і неплатоспроможність підприємства.

При аналізі дебіторської та кредиторської заборгованості ми рекомендуємо скласти таку таблицю (див. Таблицю 5.12.).

Таблиця 5.12.

Грошові кошти | Аналіз стану оборотних коштів. | За 2006 р, | Аналіз забезпеченості обіговими коштами. | За 2006 р, | Забезпеченість обіговими коштами | За 2006 р | Оцінка і аналіз матеріально-виробничих запасів | Порівняння динаміки зміни матеріально-виробничих запасів обсягу випуску і реалізації продукції | І їх значення для ефективної роботи підприємства |

Новости

Где купить автомобильный держатель для телефона

Аксессуары сейчас делают практически для всего. Человеку всегда были интересны вещи, которые доставляют ему удобство, а когда в придачу этот аксессуар дает безопасность, то эти вещи становятся хитами

Подарки
Отправляясь за покупкой, помните, что суть подарка – это удовольствие, которое вы  получите, когда увидите радостное лицо вашего супруга, который, получив сюрприз, подумает: «Как она меня понимает и умеет

Федеральное агентство по техническому регулированию
РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА Метрологию, стандартизацию и сертификацию следует рассмотривать и как инструменты технического регулирования. Техническое регулирование в России обусловлено ее желанием

Великие актеры не получившие оскар
С приходом осени на горизонте появляются первые номинанты нового сезона премии Оскар. Сейчас много шума вокруг фильмов "Дикий", "Судья", "Исчезнувшая" и ряда других фильмов, которые будут выпущены в

Обращение депутата к избирателям
4 декабря нам предстоит сделать выбор, от которого во многом будет зависеть судьба России, республики, района и каждого из нас. Либо мы продолжим поступательное развитие промышленности, сельского хозяйства

Голосование на твц право голоса сегодня
Учитывая нынешнюю ситуацию, которая складывается в стране и в мире, создана современная программа "Право голоса". В ней будут принимать участие политические деятели и всевозможные представители власти.

Великие актеры у которых нет оскара
В этой публикации мы подробно поговорим об исполнителях, не обласканных признанием профессионалов. Перед вами предстанут актеры, у которых нет «Оскара». У эпатажного любимца женщин, обладателя

Простор агентство недвижимости
Агентство недвижимости "Простор" было создано летом 2000-го года. Основой компании стал опытный коллектив сотрудников, работавших вместе на рынке недвижимости Москвы с 1998 года. Базовым направлением

День молодого избирателя
Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления.

Голосование на твц право голоса
Российское ток-шоу «Право голоса» сняли с эфира из-за драки с политологом Томашем Мацейчуком из Польши, который во время записи передачи заявил, что жители России, в отличие, например, от

 
rss